Kintech

ساخت انواع رباتها و سیستمهای مکاترونیکی آموزشی . همچنین شرکت در قالب گروه “برآیند ” موفق به ساخت اولین نمونه از دستگاه “مجسمه های متحرک Sculpture Kinematic ” گردید که ترکیبی از چندید فن آوری مختلف و پیشرو در زمان خود بود . این سیستم از تعداد زیادی گوی فلزی تشکیل شده است که با نخ نامرئی از باال به یک سیستم کنترل دقیق متصل
هستند و توسط رایانه برنامه ریزی شده اند که با حرکت خود فرمهای زیبایی را در فضای سه بعدی تولید کن فیلمهای نمونه
تولید شده آن در وبسایت موجود است. متاسفانه به دلیل قیمت تمام شده باال و عدم موفقیت در بازاریابی ، پروژ کنار گذاشته شد


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *